Põhimäärus

ÜLDSÄTTED 

Rõngu Raamatukogu on Elva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille põhiteenused on tasuta.

Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

Asukoht

Raamatukogu asub Rõngu alevikus. Postiaadress Tartu mnt 2a, Rõngu alevik, Elva vald, 61001, Tartu maakond.

Raamatukogu struktuuri kuuluvad harukogud:

 1. Valguta harukogu. Postiaadress Lapetukme küla, Elva vald, 61008, Tartu maakond.
 2. Teedla harukogu. Postiaadress Uus 4-1, Teedla küla, Elva vald, 61014, Tartu maakond.
 3. Hellenurme harukogu. Postiaadress Hellenurme küla, Elva vald, 67514, Tartu maakond.

Pitsat ja sümboolika

Raamatukogul võib olla omanimeline pitsat ja sümboolika.

Raamatukogu võib kasutada vallavalitsuse poolt kooskõlastatud sümboolikat.

Raamatukogul on oma tegevuse kajastamiseks veebileht.

Teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavalitsus korraldusega.

 

RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Raamatukogu tegevuse eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

 1. komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks trükised, audiovisuaalsed infokandjad ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid;
 2. teenindab Elva valla elanikke ja teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 3. osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
 4. tagab teeninduse kaudu võimalused teavikute kojulaenutuseks ja kohapeal lugemiseks;
 5. korraldab lugejale vajadusel individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse ning teeb koostööd vallavalitsuse ja tema hallatavate asutustega;
 6. korraldab elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu pole võimelised raamatukogu külastama, nende soovil koduteeninduse;
 7. tellib raamatukogus puuduvad teavikud lugejate soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 8. korraldab raamatukogutöö arvestust, aruandlust ja analüüsi;
 9. tagab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.

 

KOGUD JA TEENINDUS

Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Elva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

 

RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA STRUKTUUR

Raamatukogu tööd juhib raamatukogu direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

Direktor:

 1. tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2. esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3. sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma pädevuse piires;
 4. koostab raamatukogu eelarve projekti;
 5. esitab raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamiseks vallavalitsusele;
 6. annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju;
 7. kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ning muud töökorralduslikud dokumendid;
 8. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
 9. tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10. tagab raamatukogu varade hooldamise, säilitamise ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise;
 11. teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimäärusesse või raamatukogu kasutamise eeskirja;
 12. lahendab teisi temale pandud ülesandeid.

Raamatukogu nõukogu

Vallavalitsus moodustab ühise raamatukogude nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus kolmeks aastaks. Nõukogul on 3 kuni 8 liiget. Nõukogu esimees on vallavalitsuse esindaja.

Nõukogu valib oma liikmete hulgast aseesimehe.

Raamatukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu istungi toimumisest tuleb nõukogu liikmetele teatada vähemalt viis päeva ette. Kõigi nõukogu liikmete nõusolekul võib etteteatamistähtaeg olla lühem.

Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed, sealhulgas koosoleku juhataja. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega (poolt on rohkem kui vastu). Häälte võrdsel jaotumisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

Nõukogu koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla juhataja ja protokollija. Protokoll registreeritakse vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

Nõukogul on õigus saada tööks vajalikku informatsiooni raamatukogu töötajatelt ja vallavalitsuselt.

 

RAHASTAMINE, VARA, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE

Raamatukogu vara ja finantseerimine

Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

Raamatukogul on oma eelarve Elva valla eelarve koosseisus.

Raamatukogu finantseeritakse:

 1. Elva valla eelarvest;
 2. riigieelarvest;
 3. annetustest ja sponsorlusest;
 4. oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
 5. laekumistest fondidest, sihtasutustelt, sihtkapitalidelt, projektidest ning muudest allikatest.

Raamatukogu vara moodustavad Elva valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud ruumid, seadmed, inventar ja muu vara.

Aruandlus, asjaajamine ja järelevalve

Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandluse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

Asjaajamine korraldatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

 

ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE, PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE

Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtpäeva.

Põhimääruse muutmine

Põhimääruses muudatuste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.